Close

    Shri Satya Prakash

    • Address: Vikas Bhawan, Fatehpur
    • Email: cdofat[at]niic[dot]in
    • Designation: Chief Development Officer
    • Phone: 9454464564